Formalne wymiary organizacji – na czym polega w tym przypadku kierowanie odpowiedzialnością społeczną?

Pewne wymiary kierowania odpowiedzialnością społeczną są formalną i planowaną działalnością organizacji. Do formalnych wymiarów organizacji, które mogą pomóc w kierowaniu odpowiedzialnością społeczną, zaliczamy takie oto elementy:

1). Przestrzeganie prawa – jest to zakres, w jakim organizacje działają zgodnie z prawami lokalnymi, stanowymi, federalnymi i prawem międzynarodowym. Zadanie czuwania nad przestrzeganiem prawa z reguły powierza się odpowiednim menedżerom funkcjonalnym. Na przykład menedżer najwyższego szczebla odpowiadający w organizacji za zasoby ludzie odpowiada także za stosowanie w polityce firmy przepisów dotyczących zatrudniania pracowników, płacy, bezpieczeństwa pracy i zdrowotności. Podobnie dyrektor finansowy sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem przez firmę przepisów dotyczących papierów wartościowych i operacji bankowych. Swój wkład powinien też wnosić dział prawny organizacji, służąc ogólnym nadzorem i odpowiadając na pytania menedżerów dotyczące właściwej interpretacji ustaw i przepisów.

2). Stosowanie się do norm etycznych – jest to zakres, w jakim członkowie organizacji przestrzegają podstawowych etycznych (i prawnych) norm zachowania. Warto zauważyć, że generalnie organizacje zwiększają swoje wysiłki w tej dziedzinie – na przykład zapewniają szkolenia w kwestiach etycznych, opracowują wytyczne i kodeksy postępowania. Takie działania służą do wzmacniania stosowania norm etycznych. Wiele organizacji tworzy także formalne komisje ds. etyki, które mogą oceniać propozycje nowych inwestycji, pomagać w ocenie nowych strategii naboru kadr lub oceniać nowe plany ochrony środowiska. Taka komisja może także służyć jako coś w rodzaju sądu koleżeńskiego oceniającego przypadki ewentualnego nieetycznego postępowania pracownika.

3). Działalność filantropijna – polega na udzielaniu, w formie pieniężnej lub innej, pomocy instytucjom dobroczynnym i innym programom socjalnym. Na przykład Dayton-Hudson Corporation regularnie przeznacza 5% dochodu przed opodatkowaniem na cele dobroczynne i programy socjalne. Oto czołowa dziesiątka firm świadczących na cele społeczne w 1995 roku:

1). IBM – 92,7 mln dolarów.
2). Microsoft Corporation – 73,2 mln dolarów.
3). Johnson&Johnson – 72,8 mln dolarów.
4). Eli Lilly and Company – 71,9 mln dolarów.
5). Hewlett-Packard Company – 71,2 mln dolarów.
6). General Motors Corporation – 69,2 mln dolarów.
7). Philip Morris Company International – 68 mln dolarów.
8). Pfizer International – 60,4 mln dolarów.
9). Bristol-Meyers Squibb Company – 56 mln dolarów.
10). Exxon Corporation – 55,4 mln dolarów.

Należy wiedzieć, że coraz powszechniejsza staje się także działalność filantropijna przekraczająca granice państwowe. Na przykład Alcoa przekazała 112 tysięcy dolarów małemu miastu w Brazylii na budowę oczyszczalni ścieków. Japońskie firmy, na przykład Sony i Mitsubishi, uczestniczą w finansowaniu pewnych programów społecznych w Stanach Zjednoczonych. Niestety w dzisiejszych czasach, kiedy cięcia finansowe stały się powszechne, wiele korporacji musiało ostatnio ograniczyć działalność dobroczynną w ramach odchudzania swych budżetów. Jednocześnie wiele firm, które nadal świadczą na cele społeczne, coraz częściej przeznacza przekazywane środki na programy lub dziedziny, w których mogą uzyskać coś w zamian. Na przykład w porównaniu z sytuacją sprzed zaledwie kilku lat firmy są dziś bardziej skłonne finansować programy szkolenia zawodowego niż sztuki piękne. Rzecz w tym, że w ten sposób uzyskują przy okazji więcej bezpośrednich korzyści dla siebie – w tym przypadku lepiej wyszkolone siłą roboczą, z której szeregów będą rekrutować nowych pracowników.